The Poetry Corner

The Boogah Man

By Paul Laurence Dunbar

W'en de evenin' shadders Come a-glidin' down, Fallin' black an' heavy Ovah hill an' town, Ef you listen keerful, Keerful ez you kin, So 's you boun' to notice Des a drappin' pin; Den you 'll hyeah a funny Soun' ercross de lan'; Lay low; dat's de callin' Of de Boogah Man! Woo-oo woo-oo! Hyeah him ez he go erlong de way; Woo-oo, woo-oo! Don' you wish de night 'ud t'un to day? Woo-oo, woo-oo! Hide yo' little peepers 'hind yo' han; Woo-oo, woo-oo! Callin' of de Boogah Man. W'en de win 's a-shiverin' Thoo de gloomy lane, An' dey comes de patterin' Of de evenin' rain, W'en de owl's a-hootin', Out daih in de wood, Don' you wish, my honey, Dat you had been good? 'T ain't no use to try to Snuggle up to Dan; Bless you, dat's de callin' Of de Boogah Man! Ef you loves yo' mammy, An' you min's yo' pap, Ef you nevah wriggles Outen Sukey's lap; Ef you says yo' "Lay me" Evah single night 'Fo' dey tucks de kivers An' puts out de light, Den de rain kin pattah Win' blow lak a fan, But you need n' bothah 'Bout de Boogah Man!